Paslaugos


Statybos techninę priežiūrą vykdo techninis prižiūrėtojas (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą, atestuotas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka) . Jis yra užsakovo atstovas kokybės, darbų saugos bei objekto statybos koordinavimo srityje. Jis pasdeda užsakovui išvengti piknaudžiavimo statybos eigoje (darbai atliekami nekokybiškai, medžiagos neatitinka projektinių reikalavimų, kiekiai skiriasi nuo faktinių ir kt.). Kvalifikuotas techninis prižiūrėtojas sukuria statomam produktui norminę kokybę, kuri suteikia projektui visavertiškumą , užsakovas gali skirti daugiau laiko sdavo tiesioginei veiklai. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius Techninės priežiūros sutartį ir tęsiasi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Statybos techninis prižiūtėtojas dalyvauja procese nuo pradžios: :
- patikrina statinio projektinę dokumentaciją;
- padeda suruošti konkursinę medžiagą, siekiant lengviau parinkti Rangovą;
- dalyvauja konkurse parenkant Rangovą;
Statybos metu statybos techninis prižiūrėtojas
■Tikrina, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą. Kad būtų laikomasi pagrindinių reikalavimų.
■ Kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statybai reikalingų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai.
■Tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoja statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų
■Kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudot
■Tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauja išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas.
■Atlieka bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą
Statinio statybos techninė priežiūra - statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos koordinavimas
Vadovaujantis LR statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d., Nr. I-1240), 12str. 11p.: „Statytojas (užsakovas) privalo: tuo atveju, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių, kuris turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.
Mūsų įmonės darbuotojai turi visus reikiamus pažymėjimus ir gali prisiimti šias funcijas:
• spręs techninius ir organizacinius klausimus, atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieną po kito;
• atsižvelgiant į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguos darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte
• rangovui pateikus statybos darbų technologijos projektą, koordinuos nustatytų reikalavimų įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu;
• kontroliuos, kad darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys palaikytų statybvietėje tvarką ir švarą, užtikrintų tinkamą darbo vietų išdėstymą, sandėliavimo vietų įrengimą;
• kontroliuos, kad darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys užtikrintų darbo įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą;
• kontroliuos, kaip rangovai, subrangovai laikosi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe:
• dalyvaus statybvietėje rengiamuose saugos ir sveikatos darbe susirinkimuose;
• pildys statybos koordinavimo žurnalą


Susisiekti su mumis

GMF flooring
Adresas: Vilnius
Telefonas: +370 650 47017
El.paštas: grindys@gamifa.lt 
Visos teisės saugomos (C) UAB "Gamifa"
Sprendimas: e-svetaines.lt